2014 års Mind-index över psykisk hälsa i Sverige

Citat beskrivande Mind taget från Minds webbplats:
MIND – tidigare Sfph,Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa,har arbetat med att främja den psykiska hälsan sedan 1931. Genom åren har vi alltid arbetat både med att påverka samhället för att bidra till att skapa strukturella samhällsförändringar, samtidigt som vi har haft konkret stödverksamhet för människor som mår psykiskt dåligt. Vi anser att vår viktigaste roll, som oberoende ideell förening, är att både vara en röst i samhällsdebatten, och samtidigt kunna täppa till luckorna i det offentliga skyddsnätet, och visa på nya vägar för att främja den psykiska hälsan.(slut citat)

Årets Mind-index över psykisk hälsa publicerades 2014-10-10 och visade med de indikatorer som valts bland annat att den psykiska hälsan är bäst i Västerbottens län,Hallands län och Jönköpings län och allra sämst i Västmanlands län och Gotlands län. Det noteras särskilt och inte oväntat att “Arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet har ett statistiskt säkerställt samband med indexet, dvs län med ett högre index-värde (bättre psykisk hälsa) har lägre arbetslöshet.”

Som förklaringar till Västerbottens tätposition lyfts i rapporten(länkadress) fram förutom en rad förebyggande och föredömliga hälsoinsatser viktiga sociokulturella förhållanden. Så här uttrycker sig tidigare professorn i psykiatri Lars Jacobsson(citat): ”Jag tror att det är sociokulturella förhållanden som utgör grunden för den positiva utvecklingen i länet”.
Lars menar att folkrörelserna och intresset för det gemensamma har en grundläggande roll för människors välmående. Han talar varmt om Västerbotten som ett gammalt bondeland med en stark folkrörelsetradition med frikyrka, idrottsrörelse och nykterhetsrörelsen som får många människor att känna ett engagemang och en tillhörighet. ”Förebyggande insatser för den psykiska hälsan finns i kulturen, det finns en solidaritet och gemenskap i samhället som jag tror har stor betydelse. Folk super och slåss inte. Man är ganska hederlig, arbetsam och strävsam helt enkelt och det gör att suicidtalet är förhållandevis lågt”, fortsätter han.(slut citat) Andra är inne på samma spår och liknande torde kunna sägas om förhållandena i Jönköpings län och Hallands län.

Det är naturligtvis mycket viktigt att dra lärdom av vad som framkommit och sprida kunskapen.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s