Brobyggande som väg till fred och till kristen enhet

Två av de frågekategorier jag tar upp i min webbdagbok innehåller ordet brobyggande,nämligen kategorin “FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR–BROBYGGANDE mellan länder och kulturer” samt kategorin “TRO och KRISTEN ENHET–BROBYGGANDE”. Jag har nu fått en fråga vad jag konkret lägger i brobyggande. Vad gäller den senare kategorin är det förstås lätt att peka på det ekumeniska samarbetet och att egentligen alla kristna är kallade att verka för kristen enhet. Vad gäller den förra kategorin vill jag svara med att enkelt lista exempel på vad som enligt min mening kan ingå i brobyggandet.
Min utgångspunkt för listan är ganska givet att fred är en nödvändig förutsättning för all annan utveckling och välstånd.

1) FN-anknutna regionala konfliktlösningsorgan där man tex i samarbete med SIPRI och andra organisationer för fredsforskning samlar kunskap,fortlöpande gör analyser av konfliktsituationer,mobiliserar FN-organisationen vid hotande konflikter i regionen samt utbildar diplomater och yngre politiker i konfliktkunskap och praktisk konfliktlösning vid olika scenarios.
2)Skapa och erbjuda medlingstjänster från ett Nordiskt medlingsinstitut
3)Medvetet fortsätta att gå in i och främja ömsesidiga beroenden som de som tex Europeiska Unionen är uttryck för.
4)Medvetet fortsätta att främja frihandel, kultur- och vetenskapligt utbyte och medvetet sträva efter handels- och kulturutbyte också med udda länder och politiska system.
5)Rikta mer av utvecklingsbiståndet till utbildnings-, freds- och miljöprojekt samt koppla stöden till resultat.
6)Främja transparens mellan länder vad gäller ideologiska synsätt, planering, metoder och handlingar. internet och aktörer där kan vara vägar som påskyndar.
7)Avtalsreglering internationellt av nya krigföringsmetoder som tex drönarkrigföring på distans.
8) En viktig och grundläggande fråga är naturligtvis också undervisning och träning i demokrati och tolerans från dagisnivå och förskola upp igenom skolsystemet.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s